Matura 2017 z historii. Poziom podstawowy i rozszerzony [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Egzaminy maturalne z historii 2017 rozpoczęły się w poniedziałek, 15 maja o godz. 9. Maturzyści pisali testy z historii rozszerzonej i podstawowej. Przykładowe odpowiedzi i arkusze maturalne znajdziecie w naszym serwisie.

Uczniowie rozpoczęli egzamin maturalny z historii o godz. 9. Matura z historii to niespełna 30 zadań zamkniętych i otwartych oraz teksty źródłowe. Poziom podstawowy trwał 120 minut, rozszerzony 180 minut.

Maturzyści z historii podczas egzaminu pracują z tekstami źródłowymi. Podczas wypełniania testu w większości zadań muszą się do nich odnieść.

Większość maturzystów wybierając maturę z historii, decyduje się na poziom rozszerzony.

Matura 2017. Historia rozszerzona. Zobacz ARKUSZE

Matura 2017. Historia podstawowa. Zobacz ARKUSZE

Matura 2017 z historii poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI

Zadanie 1.1.
Rozstrzygnij, który z wizerunków (A czy B) jest przykładem zastosowania estetyki opisanej w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij, przywołując dwa argumenty.

Zadanie 1.2.
Wyjaśnij, odwołując się do własnej wiedzy, na czym polegała reforma religijna Amenhotepa IV – Echnatona.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1.1 Rozstrzygnięcie: wizerunek B.
Uzasadnienie:
- realistyczne postacie
- scena przedstawia życie codzienne faraona (zabawę z dziećmi)

1.2 Przeprowadził reformę religijną, próbując wprowadzić henoteizm – odmianę politeizmu cechującą się wywyższeniem spośród wielu bóstw jednego: Atona (tzw. reforma amarneńska). Zadecydował o zamknięciu świątyń innych bogów. Kazał likwidować wszelkie ślady kultu Amona. Specjalne grupy kamieniarzy skuwały imię tego boga nawet z obelisków.

Zadanie 2
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
2. C
Uzasadnienie: Jest to pomnik obrońców Salaminy. Pomnik przedstawia sylwetki greckich wojowników (hełm, włocznia), stojących na okręcie.
Bitwa pod Salaminą rozegrała się w wąskiej cieśninie pomiędzy wyspą Salaminaa wybrzeżem Attyki między flotami grecką i perską w czasie wojen perskich. Zwycięstwo niewielkiej floty greckiej nad perską zadecydowało o dalszych losach wojny. Bitwa ta jest uważana za jedną z tych, które zmieniły bieg historii.

Zadanie 3
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
A - dominat
B - republika
C - pryncypat

Zadanie 4
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny.
Hidżra – "Wielka Emigracja" proroka Mahometa oraz jego zwolenników z Mekki do Jasribu, późniejszej Medyny.
Początek roku w którym miała miejsce hidżra Mahometa, 16 lipca 622 roku, uznana została za początek ery muzułmańskiej. Od tego momentu liczy się lata w rachubie kalendarza muzułmańskiego oraz kalendarza irańskiego.
Hidżrę nazywa się czasami wielką, w odróżnieniu od małej, czyli pierwszej fali emigracji, gdy w 615 roku kilkudziesięciu wyznawców, by uniknąć prześladowań, udało się do chrześcijańskiej Etiopii.

Zadanie 5
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Data: 29 maja 1453 roku
Nazwa wydarzenia: Upadek Konstantynopola

Zadanie 6
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nie.
Uzasadnienie: Pierwszy fragment dotyczy skazania na śmierć biskupa Stanisława. Wyrok na niego wydał w 1079 roku król Bolesław Śmiały.
Drugi fragment dotyczy reakcji pogańskiej w 1039 roku po najeździe na Polskę księcia czeskiego Brzetysława.

Zadanie 7
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 7.1
1. Prawda
2. Fałsz
3. Fałsz

Zadanie 7.2.
D

Zadanie 8
Rozstrzygnij, czy informacje dotyczące ziem polskich zawarte w źródle 2. znajdują potwierdzenie w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij.
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Rozstrzygnięcie: TAK
Uzasadnienie: Źródła mówią o podziale Europy na regiony specjalizujące się w dostarczaniu określonych produktów. Polska jako kraj leżący na wschód od Łaby wpisuje się specjalizacje rolniczą.

Zadanie 9
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Prawda
2. Prawda
3. Fałsz

Zadanie 10
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Rozstrzygnięcie: Tak.
Uzasadnienie: Pomnik i opis dotyczą Unii Lubelskiej.
Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Zadanie 11
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa dokumentu: Artykuły henrykowskie
Zasady ustrojowe:
- król nie ma prawa zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu;
- zobowiązywały króla, aby na stałe miał przy swoim boku radę doradczą złożoną z szesnastu senatorów (tzw. senatorów rezydentów) składających sprawozdanie na sejmie;
- nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego co dwa lata na okres 6 tygodni, a w razie nagłej potrzeby sejm nadzwyczajny;
- gwarantowały szlachcie zachowanie przywilejów;
- zezwalały na wypowiedzenie królowi posłuszeństwa (rokosz), w wypadku złamania przez niego przyjętych zobowiązań.
Od 4 maja śledzimy razem z Wami przebieg egzaminów maturalnych, podajemy opinie i komentarze maturzystów i nauczycieli. Wszystko znajdziecie w naszym serwisie maturalnym.

Zadanie 12
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 12.1
B
Zadanie 12.2
Król przedstawiał postawę dualistyczną i obu zwalczającym się grupom, mówi to co chcą usłyszeć. Republikanom obiecywał przestrzeganie konstytucji, a klerowi - jej zniszczenie.

Zadanie 13
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Postać: Tadeusz Kościuszko
Uzasadnienie:
- był generałem armii amerykańskiej;
- podczas insurekcji kościuszkowskiej przyjął funkcję naczelnika;
- został zwolniony z więzienia przez cara Pawła I.

Zadanie 14
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa: Hotel Lambert

Uzasadnienie: Hotel Lambert – powstały w 1831 roku monarchistyczny obóz konserwatywno-liberalny działający na emigracji po powstaniu listopadowym, skupiał głównie bogate kręgi społeczeństwa Wielkiej Emigracji. Politycznie opierał się na postanowieniach Konstytucji 3 Maja. Liczył na interwencję państw zachodnich w sprawie polskiej. Kierował nim ks. Adam Jerzy Czartoryski, a po jego śmierci syn Władysław Czartoryski. Nazwa wzięła się od siedziby księcia w Paryżu, pałacu znajdującego się na Wyspie św. Ludwika. Działalność ich polegała przede wszystkim na prowadzeniu działań dyplomatycznych.

Zadanie 15
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 15.1
1. Prawda
2. Fałsz
3. Fałsz

Zadanie 15.2
Był to efekt powstania styczniowego

Zadanie 16
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź: Meiji „Epoka Światłych Rządów”

Uzasadnienie: Okres w historii Japonii przypadający na lata panowania cesarza Mutsuhito, trwający od 8 września 1868 do 30 lipca 1912. Zapoczątkowane przez szereg wydarzeń określanych mianem restauracji Meiji. Były to czasy głębokich przemian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, jak również gruntownej modernizacji kraju na wzór zachodni.

Zadanie 17
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa nurtu: symbolizm
Interpretacja: Obraz przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka, członka rządu Królestwa Polskiego na początku lat 60. XIX w., który starał się lawirować między interesami zaborcy i ludności polskiej. Obraz można interpretować jako zapytanie o wybór odpowiedniej drogi i przyszłe losy ojczyzny, wchodzącej w nowe stulecie. Dylemat ten w jasny sposób nawiązuje do tytułowej postaci Hamleta, dramatu Williama Szekspira i jego życiowego wyboru, co zostało podkreślone w tytule dzieła. Obraz stanowi wyraz troski malarza o przyszłe losy Polski.

Zadanie 18
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa nurtu: symbolizm
Interpretacja: Obraz przedstawia Aleksandra Wielopolskiego, polskiego polityka, członka rządu Królestwa Polskiego na początku lat 60. XIX w., który starał się lawirować między interesami zaborcy i ludności polskiej. Obraz można interpretować jako zapytanie o wybór odpowiedniej drogi i przyszłe losy ojczyzny, wchodzącej w nowe stulecie. Dylemat ten w jasny sposób nawiązuje do tytułowej postaci Hamleta, dramatu Williama Szekspira i jego życiowego wyboru, co zostało podkreślone w tytule dzieła. Obraz stanowi wyraz troski malarza o przyszłe losy Polski.

Zadanie 19
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- Przewidywał powołanie Rady Regencyjnej, która miała wyłonić króla Polski i przez to powołać Królestwo Polskie.
- Rada Regencyjna powołała rząd, który miał opracować własną politykę społeczną i gospodarczą (w tym pieniężną).

Zadanie 20
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Wolne Miasto Gdańsk.
Obrazek 1 symbolizuje Gdańsk pod panowaniem pruskim - czarny orzeł
Obrazek 2 - symbolizuje zmianę w postaci wprowadzenia zarządu Ligii Narodów (urzędnik z paragrafami)

Zadanie 21
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa wydarzenia: Noc Kryształowa (pogrom Żydów w 1938 roku)
Uzasadnienie: Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd też nazwa pogromu. Druga teoria co do nazwy mówi o "krystalizacji", czyli oczyszczeniu narodu niemieckiego z innych narodów, a przede wszystkim Żydów

Zadanie 22
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 22.1
C

Zadanie 22.2
Napaść III Rzeszy na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku została nazwana bezprzykładnym wiarołomstwem, ponieważ wcześniej oba państwa podpisały pakt o nieagresji i współpracy, które ściśle wiązały te państwa gospodarczo i politycznie.

Zadanie 23
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Zadanie 23.1
Rok: 30 lipca 1941
Nazwa: Układ Sikorski-Majski

Zadanie 23.2
1. Fałsz
2. Prawda
3. Prawda

Zadanie 24
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Wyjaśnienie: brak rąk do pracy
Przyczyna: wdrożenie kobiet w typowo męskie zawody

Zadanie 25
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Nazwa: KOR - Komitet Obrony Robotników
Okoliczności powstania: Powstanie Komitetu Obrony Robotników poprzedziła akcja pomocy osobom represjonowanym w Ursusie. Pomoc ta polegała na zbiórce pieniędzy dla osób pozbawionych pracy i członków ich rodzin, koordynowaniu pomocy adwokackiej i lekarskiej dla osób represjonowanych. KOR - polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie, a także w Płocku.

Zadanie 26
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Porównanie:
Obrazek A - gołąbek pokoju - oficjany symbol olimpiady, użyty przez komunistyczną propagandę;
Obrazek B - karykatura wymowy olimpiady poprzez ukazanie symbolu olimpijskiego jako luf czołgów;

Wyjaśnienie:
Duch sportowej rywalizacji został osłabiony wskutek sytuacji politycznej, a zwłaszcza pogłębiania się zimnej wojny. Szereg państw, w tym Stany Zjednoczone, a także Kanada, Kenia, Norwegia i Republika Federalna Niemiec, zbojkotowały igrzyska w ramach sankcji względem ZSRR za interwencję w Afganistanie. Łącznie, w Moskwie zabrakło członków aż 63 reprezentacji państwowych.

Zadanie 27

Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.
1. Dlaczego doszło do upadku republiki rzymskiej? Odpowiedz na pytanie, charakteryzując przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Rzymie w okresie II–I w. p.n.e. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 26–27).
2. Uwzględniając międzynarodowe położenie Polski, porównaj metody prowadzenia i oceń efekty polityki zagranicznej Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego.

3. Reformacja zarówno osłabiła, jak i wzmocniła Kościół katolicki. Ustosunkuj się do powyższej tezy, analizując wydarzenia z historii Europy XVI w. (z uwzględnieniem przemian w dziedzinie kultury).
4. Małe państwo wielkich nadziei. Uzasadnij trafność tego określenia w stosunku do Księstwa Warszawskiego, charakteryzując ustrój polityczny, wysiłek militarny i gospodarczy tego państwa. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 28–29).
5. Przedstaw bilans gospodarki II RP, charakteryzując sukcesy i porażki polskiej polityki ekonomicznej w latach 1918–1939.

Wideo

TP

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3