Dla szukających pracy. Sprawdź, co Ci się należy

Maciej Pawlikowski
Bezrobocie to w naszym kraju jeden z poważniejszych problemów. Niemal co piąty Polak nie ma stałego zajęcia. Co wtedy robić? Oczywiście wciąż szukać zatrudnienia i jednocześnie zarejestrować się w powiatowym urzędzie ...

Bezrobocie to w naszym kraju jeden z poważniejszych problemów. Niemal co piąty Polak nie ma stałego zajęcia. Co wtedy robić? Oczywiście wciąż szukać zatrudnienia i jednocześnie zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Nawet gdy okaże się, że nie ma podstaw, byś otrzymywał zasiłek, możesz liczyć na innego rodzaju świadczenia. PUP może bowiem refundować Ci koszty przejazdów, szkoleń czy opieki nad dzieckiem, a nawet Twojego zakwaterowania w innym mieście, jeśli to właśnie tam uda się znaleźć zajęcie.

Zarejestruj się

Aby mieć możliwość ubiegania się o jakikolwiek zasiłek lub świadczenia z PUP, trzeba zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Aby tego dokonać, musisz zjawić się w PUP wraz z kompletem dokumentów:
* wypełnioną starannie kartą rejestracyjną - otrzymasz ją w każdym powiatowym urzędzie pracy w informacji lub recepcji
* dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości - np. prawo jazdy, książeczka wojskowa, paszport, książeczka żeglarska wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego z zaświadczeniem o numerze PESEL
* decyzją z Urzędu Skarbowego, nadającą Ci numer NIP
* oryginałem świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomem (w przypadku studiów wyższych może być odpis) - nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym
* oryginałami wszystkich świadectw pracy - w przypadku ich braku możesz przedstawić kopie potwierdzone za zgodność przez ZUS
* dokumentem o przeciwwskazaniach do określonej pracy - jeżeli taki posiadasz
* jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, oprócz wymienionych dokumentów miej ze sobą dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Pamiętaj!

Jeśli otrzymujesz zasiłek, raz w miesiącu jesteś zobowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia Twoich uprawnień do świadczeń. Jeśli tego nie zrobisz, świadczenia te zostaną zawieszone do czasu, gdy dostarczysz do urzędu komplet niezbędnych dokumentów.

Dojeżdżaj za darmo

Warto pamiętać, że przez 12 miesięcy możesz liczyć na zwrot kosztów dojazdów do i z pracy, ze szkolenia czy miejsca stażu. Musisz jednak spełniać kilka warunków:
* na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy podejmiesz zatrudnienie, rozpoczniesz szkolenie, staż lub zostaniesz skierowany na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania
* uzyskujesz wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne

Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na podstawie wniosku rozliczeniowego dotyczącego faktycznie poniesionych kosztów przejazdu wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Przy jego rozpatrywaniu brane są pod uwagę również następujące kryteria :
* koszt przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego wynosi co najmniej 50 zł (nie licząc kosztów jazdy po mieście) i jest rozliczany na podstawie oryginałów biletów miesięcznych (nie dotyczy zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz szkoleń)
* jeśli przyznana zostanie Ci refundacja kosztów przejazdu, będzie ona obowiązywać od dnia złożenia przez Ciebie w urzędzie pracy odpowiedniego wniosku i wynosić będzie 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak, niż 250 zł miesięcznie.

Mieszkaj za darmo

Przez 12 miesięcy masz także szansę na zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym mieszkaniu, jeśli na podstawie skierowania PUP podejmiesz pracę, staż lub szkolenie poza miejscem zamieszkania, a czas przejazdu w obie strony wynosi łącznie ponad 3 godziny. Dodatkowo Twoje wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przekraczać 200 proc. minimalnego wynagrodzenia. Musisz pamiętać także o wniosku rozliczeniowym, dotyczącym faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Ważne

Refundacja kosztów zamieszkania będzie ona obowiązywać od dnia złożenia przez Ciebie w urzędzie pracy odpowiedniego wniosku i wynosić będzie 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak, niż 300 zł miesięcznie.

Wyszkolony i najedzony

Z Funduszu Pracy zostaną zwrócone koszty Twojego zakwaterowania i wyżywienia na szkoleniu odbywającym się poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Praca poza domem

Jako bezrobotny możesz liczyć na zwrot kosztów przejazdu do i z pracy, w przypadku skierowania Cię do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli jego siedziba znajduje się poza miejscem Twojego zamieszkania. Zwrot kosztów odbywa się także na podstawie wniosku rozliczeniowego i kompletu wymaganych dokumentów. Masz szansę na zwrot całości kosztów przejazdów, pod warunkiem, że będziesz korzystać z najtańszego, dogodnego środka transportu publicznego.

Pieniądze na opiekę

Jeśli jesteś bezrobotny i opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia lub osobą od Ciebie zależną (np. niepełnosprawna żona czy mąż), a podejmujesz na podstawie skierowania z PUP pracę, rozpoczynasz staż lub szkolenie, masz szansę na pieniądze na opiekę. Musisz tylko udokumentować Twoje zatrudnienie i mieć odpowiednio niski dochód na osobę w rodzinie. Jeśli podejmiesz pracę na okres co najmniej pół roku, masz szansę na pieniądze za trzy miesiące opieki, jeśli na co najmniej rok, pieniądze dostawać będziesz przez sześć miesięcy.

Ważne

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia.

Dodatek aktywizacyjny

Jeśli PUP skierował Cię do pracy w niepełnym wymiarze godzin i otrzymujesz wynagrodzenie brutto niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, masz szansę na dodatek aktywizacyjny w wysokości różnicy między Twoim wynagrodzeniem i minimalną stawką. Nie będzie to jednak więcej, niż 50 proc. zasiłku podstawowego przez połowę okresu w jakim przysługiwałby Ci taki zasiłek.
Jeśli jednak pracę podjąłeś z własnej inicjatywy (bez względu na wymiar czasu pracy i osiągane wynagrodzenie brutto) - dodatek aktywizacyjny przysługuje Ci w wysokości do 30 proc. zasiłku podstawowego, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci zasiłek.

Ważne!

Dodatek aktywizacyjny wpłacany będzie raz na miesiąc na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, na podstawie udokumentowanego czasu pracy i wysokości miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu lub po potwierdzeniu przez pracodawcę Twojego okresu zatrudnienia.

Pamiętaj!

Od dodatku aktywizacyjnego odprowadzana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku i przysługuje on od dnia złożenia wniosku.

Bez dodatku

Mimo że jesteś osobą bezrobotną, nie zawsze masz szansę na otrzymywanie dodatku aktywizacyjnego. Nie przysługuje on, gdy:
* PUP skierował Cię do prac interwencyjnych, publicznych lub na stanowisko, na którym koszty Twej pracy zostały refundowane ze środków Funduszu Pracy
* jeśli znalazłeś zatrudnienie u pracodawcy, u którego pracowałeś bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny
* jeśli podjąłeś pracę poza granicami kraju u zagranicznego pracodawcy.

Pamiętaj

Od 1 maja 2004 roku w związku z wprowadzeniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby bezrobotne, które ostatnio pracowały w państwach Wspólnoty Europejskiej, mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu bezrobocia w myśl zasady sumowania okresów. W tym wypadku rejestrując się jako bezrobotny, powinieneś przedłożyć w dniu rejestracji formularz E 301 - zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia. Taki formularz wystawia instytucja właściwa danego państwa.

Tabela stawek zasiłków i świadczeń z PUP (stawki brutto)

Zasiłek dla bezrobotnych:
* staż pracy do 5 lat - 80 proc. zasiłku czyli 417,60 zł
* staż pracy 5-20 lat - 100 proc. zasiłku czyli 521,90 zł
* staż pracy pow. 20 lat -120 proc. zasiłku czyli 626,30 zł

Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych:
* 20 proc. zasiłku czyli 104,40 zł

Stypendia dla bezrobotnych:
* 40 proc. zasiłku czyli 208,80 zł w okresie odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki
* 100 proc. zasiłku czyli 521,90 zł w okresie odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy

Dodatek aktywizacyjny
* podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy do 30 proc. zasiłku czyli 156,60 zł.
* podjęcie zatrudnienia ze skierowania przez PUP do 50 proc. zasiłku czyli 261zł.

Okres otrzymywania zasiłku

* 6 miesięcy - jeśli mieszkasz w rejonie, w którym 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, bezrobocie nie przekraczało 125 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
* 12 miesięcy - jeśli mieszkasz w rejonie, w którym 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, bezrobocie przekraczało 125 proc. przeciętnej stopy bezrobocia, a ukończyłeś dodatkowo już 50 rok życia i jednocześnie posiadasz 20 letni staż pracy.
* 18 miesięcy - jeśli mieszkasz w rejonie, w którym 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku, bezrobocie dwukrotnie przekroczyło średnią stopę bezrobocia, posiadasz co najmniej 20 letni staż pracy lub masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a Twoja żona czy mąż są także bezrobotni bez prawa do zasiłku.

Ważne
W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, zasiłek ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby - zgodnie z odrębnymi przepisami - zasiłek macierzyński.

Musisz wiedzieć

Jeśli nabyłeś w Polsce prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i wyjeżdżasz do innego państwa Unii Europejskiej lub państwa z którym UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w celu poszukiwania pracy, zachowujesz prawo do tych świadczeń na okres 3 miesięcy.

Tracisz zasiłek

Pamiętaj, że jako bezrobotny możesz stracić prawo do zasiłku, jeśli:
* bez uzasadnionej przyczyny odmówisz przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych - wtedy zasiłek zostanie wstrzymany na okres 90 dni
* w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP rozwiązałeś stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo z powodu zmiany Twojego miejsca zamieszkania - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni
* w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodowałeś rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) ze swej winy bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez 6 miesięcy
* w okresie do 30 dni przebywałeś za granicą lub pozostawałeś w innej sytuacji, powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia - wtedy zasiłek nie przysługuje Ci przez ten okres
* otrzymałeś przewidziane układem zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,lub otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, lub po ustaniu zatrudnienia pobierasz świadczenie szkoleniowe - wtedy zasiłek przysługuje Ci dopiero po upływie okresu, za który otrzymałeś ekwiwalent, odprawę, odszkodowanie lub świadczenie szkoleniowe.

Adresy urzędów pracy na Pomorzu:

* Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
godziny urzędowania: 7.45 - 15.45, tel. 058 307 75 66, 301 80 19
e-mail: gdwu@praca.gov.pl, www.wup.gda.pl
* siedziba WUP, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. 058 32 61 800
* Zespół Zamiejscowy WUP w Słupsku przy ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk, tel. 059 840-29-30, e-mail: gdwusl@praca.gov.pl
* Powiatowy Urząd Pracy (PUP) Gdańsk, ul. 3 Maja 9, tel. 058 302 64 61
* Powiatowy Urząd Pracy Starogard Gd., ul. Kanałowa 3, tel. 058 562 35 39
* PUP w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, tel. 058 681 14 52
* PUP w Kościerzynie, ul. ul. Tkaczyka 1, tel. 058 686 58 88
* PUP w Tczewie, al. Solidarności 14 a, tel. 058 531 32 13
* PUP w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, tel. 058 620 49 54
* PUP Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 32, tel. 058 672 21 62
* PUP Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel. 059 845 75 02
* PUP Bytów, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 059 822 23 73
* PUP Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 1 a, tel. 059 834 34 41
* PUP Lębork, ul. Gdańska 35, tel. 059 862 37 28
* PUP Chojnice, ul. Lichnowska 5, tel. 052 395 07 00
* PUP Nowy Dwór Gd., ul. Morska 1, tel. 055 247 26 48
* PUP Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 055 646 19 00
* PUP Malbork, al. Armii Krajowej 70, tel. 055 272 33 51
* PUP Puck, ul. Wejherowska 43 a, tel. 058 673 24 73
* Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie filia Miastko, ul. Sikorskiego 1, tel. 059 857 23 19
* PUP Czersk, ul. Kościuszki 27, tel. 052 395 32 65
* PUP Brusy, ul. Na Zaborach 1, tel. 052 398 22 85
* PUP Prabuty, ul. Kwidzyńska 4, tel. 055 278 24 09
* PUP w Słupsku filia Ustka, ul. Kościuszki 2 a, tel. 059 814 72 15
* PUP w Sztumie filia Sztum, ul. Chełmińska 11, tel. 055 277 32 39
* PUP w Sztumie filia Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. 055 276 22 50
* PUP w Tczewie, Pelplin, ul. Mickiewicza 39, tel. 058 536 16 08
* PUP w Tczewie, Gniew, ul. Konopnickiej 10, tel. 058 535 24 59

Dyplom zawodowy robi różnicę: lepszy start na rynku pracy.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3