reklama

Sprawdź jak zrobić korektę zeznania

opinie@prasabalt.gda.plZaktualizowano 
Po prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego i złożeniu go w terminie możesz mieć już spokój, ale niekoniecznie. Jeżeli w rozliczeniu wykazałeś niedopłatę, musisz dopłacić brakującą kwotę w ustawowym terminie i ...

Po prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego i złożeniu go w terminie możesz mieć już spokój, ale niekoniecznie. Jeżeli w rozliczeniu wykazałeś niedopłatę, musisz dopłacić brakującą kwotę w ustawowym terminie i dopiero wtedy będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

Ale i w takiej sytuacji mogą się zdarzyć niespodzianki. Bo przecież nasze zeznania sprawdzane są przez urzędników kontroli skarbowej. Jeśli któryś z nich zauważy błąd, może wezwać cię po to, abyś udokumentował fakty wykazane w zeznaniu podatkowym. Musisz bowiem pamiętać, że na każdą kwotę, jaką wpisujesz do zeznania, powinieneś mieć odpowiednie dokumenty.
Może też się zdarzyć, że sam zorientujesz się, iż popełniłeś błąd w zeznaniu podatkowym. Może to być błąd rachunkowy albo też wynikający ze zwykłego przeoczenia czy niewiedzy. Jak zachować się w takiej sytuacji?

Trzeba zapłacić

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika, że masz niedopłatę podatku dochodowego, musisz kwotę tej niedopłaty wpłacić urzędowi skarbowemu najpóźniej do 30 kwietnia, czyli masz na to tyle samo czasu, co na złożenie zeznania.
UWAGA! O ile, jeśli wysyłasz swój PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej, 30 kwietnia może być datą jego nadania, o tyle w przypadku rozliczenia podatku do tego dnia pieniądze te muszą wpłynąć na konto czy do kasy urzędu właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania.
Oznacza to w praktyce, że jeżeli dokonujesz przelewu czy wpłaty na wskazane konto, musisz zrobić go o tyle wcześniej, by fiskus najpóźniej 30 kwietnia zaksięgował brakujące pieniądze.
Wpłaty nie trzeba dokonywać łącznie ze złożeniem zeznania rocznego. Zeznanie możesz złożyć wcześniej, a z wpłatą poczekać do #30 kwietnia. Dobrze jednak, jeśli na wszelki wypadek zachowasz dowód wpłaty, gdyby okazało się, że z jakichś przyczyn brakująca kwota nie została zaksięgowana przez fiskusa.


Jak się rozliczyć

Gdy za rok 2007 rozliczasz się z fiskusem na kilku różnych formularzach, na przykład:
- na druku PIT-37 wykazujesz swoje przychody ze stosunku pracy,
- na formularzu PIT-36L rozliczasz się z działalności gospodarczej, od której płacisz 19-procentowy podatek liniowy,
- na druku PIT-38 wykazujesz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
wówczas każdy formularz możesz potraktować jako osobne zeznanie i osobno dokonać wpłaty lub czekać na zwrot nadpłaty.
Możesz jednak wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zaliczenie podatku, którego zbyt wiele zapłaciłeś z jednego tytułu, na konto należności z innego. Wniosek taki sporządzasz odręcznie, ponieważ nie ma specjalnych druków.
Na przykład, jeżeli w:
- rozliczeniu na formularzu PIT-#-37 wykażesz nadpłatę 2 tys. zł,
- na formularzu PIT-38 - niedopłatę 1 tys. zł,
- na druku PIT-36L - niedopłatę#3 tys. zł,
powinieneś wówczas dopłacić#4 tys. zł, a urząd powinien zwrócić ci 2 tys. zł nadpłaty. W tej sytuacji możesz poprosić fiskusa o zgodę na to, abyś wpłacił 2 tys. zł, zamiast 4 tys. zł, na podstawie zeznań podatkowych PIT-36L i PIT-38 i rozliczyć wspólnie wszystkie trzy formularze. Wtedy urząd zaksięguje nadpłatę jako brakujący podatek z innego druku. Ty wyłożysz mniej gotówki z własnej kieszeni, a fiskus niczego nie będzie ci już zwracał.
Jeżeli nie jesteś w stanie wpłacić całego należnego podatku w ustawowym terminie, możesz wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie brakującej kwoty na raty.
WAŻNE! Musisz poprosić urząd#o taką możliwość przed upłynięciem terminu, w którym masz się z nim#rozliczyć.
Wniosek taki należy przekonująco umotywować. Organ podatkowy może, ale nie musi pozytywnie ustosunkowywać się do twojego wniosku. Wyrażając zgodę na odroczenie płatności lub rozłożenie podatku na raty, powinien kierować się tak zwanym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Czyli nie wystarczy napisać, że nie masz pieniędzy, ale że np. straciłeś pracę w tym roku i nie masz na podatek albo zachorowałeś itp.

Gdy fiskus wzywa

Urząd skarbowy ma prawo skontrolować nie tylko to, czy prawidłowo wypełniłeś swój formularz podatkowy, ale też sprawdzić dokumenty, które stanowiły podstawę twojego zeznania. Może na przykład zażądać pokazania faktur, na podstawie których skorzystałeś z ulgi rehabilitacyjnej, albo - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą - dokumentacji finansowej twojej firmy.
Na weryfikację zeznań podatkowych fiskus ma ponad pięć lat od ich złożenia. I przez tyle czasu jesteś zobowiązany do przechowywania dokumentacji ich dotyczącej.

Napraw swój błąd

Jeżeli po przekazaniu do urzędu skarbowego wypełnionego formularza deklaracji podatkowej zauważysz, że popełniłeś błąd, albo otrzymasz nieznane ci wcześniej informacje, z których wynika, że w twojej deklaracji podatkowej znalazły się dane niezgodne z prawdą, powinieneś jak najszybciej złożyć korektę.
Nie jest to wcale trudne. Wystarczy, że będziesz postępował według poniższych kroków:
•1Weź z urzędu lub wydrukuj z internetu formularze zeznania (np. PIT-36 lub PIT-37) oraz załączniki do nich, tak jakbyś znowu miał rozliczyć się z fiskusem.
•2W rubryce nr 8 formularza PIT-37 lub PIT-36 albo w rubryce nr 6 PIT-36L lub PIT-38 zaznacz kwadrat 2, informując fiskus, że składasz korektę do swojego zeznania.
•3Wypełnij formularz tak, jakbyś składał po raz pierwszy deklarację podatkową. Wszystkie okienka jeszcze raz zaznacz, przepisz z dokumentów kwoty, dokonaj obliczeń, wypełnij załączniki, jeśli są ci potrzebne. Zwróć uwagę na to, żeby tym razem nie było już błędów.
Do deklaracji korygującej poprzednią dołącz ponownie wypełnione załączniki, nawet jeżeli w egzemplarzach tych załączników złożonych razem z zeznaniem nie było błędu.
•4Na osobnej kartce napisz, jaka jest przyczyna składania korekty zeznania podatkowego.
•5Wypełnione formularze wraz z informacją o przyczynie korekty dostarcz do tego samego urzędu skarbowego, w którym złożyłeś zeznanie podatkowe.
UWAGA! Jeśli w wyniku korekty okazało się, że musisz dopłacić pewną kwotę, wpłać ją jak najszybciej w kasie urzędu skarbowego lub przelej na jego konto.

Przykłady

Edward wysłał za pośrednictwem poczty zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37. Jednocześnie wpłacił na konto swojego urzędu skarbowego 240 zł, bo taką niedopłatę wykazał w wyniku rozliczenia.
Już po wysłaniu formularza zauważył, że popełnił błąd. Przeglądając kserokopię zeznania, spostrzegł, iż błędnie wpisał wysokość ulgi za korzystanie z internetu. Co prawda w załączniku PIT/O prawidłowo wpisał wysokość odliczenia, czyli 760 zł, ale przenosząc tę kwotę do formularza PIT-37, omyłkowo wpisał 670 zł.
Edward natychmiast złożył korektę zeznania. W tym celu od nowa wypełnił PIT-37. Oczywiście zmieniły się w związku z tym obliczenia, na podstawie których ustalił, ile zostało mu do rozliczenia się z fiskusem za 2007 rok.
W wyniku korekty niedopłata okazała się mniejsza od wykazanej w złożonym pierwotnie zeznaniu. Teraz Edward czeka, aż urząd skarbowy zwróci mu nadpłaconą różnicę w wysokości zobowiązania podatkowego.

Maria oprócz zatrudnienia na etacie miała w roku 2007 wiele prac dorywczych. W większości wykonywała je na podstawie umowy o dzieło.
Już po wysłaniu deklaracji podatkowej dostała spóźnione rozliczenie przychodów na druku PIT-11 z pewnej firmy, z którą na początku 2007 roku miała spisaną umowę o dzieło. O tej umowie Maria zapomniała, w związku z czym nie uwzględniła jej w rocznym zeznaniu podatkowym.
Aby naprawić ten błąd zaraz po#otrzymaniu informacji PIT-11, Maria złożyła korektę swojej deklaracji podatkowej.

Wspólne podatki

Prawo skorygowania zeznania podatkowego przysługuje ci między innymi w takim przypadku, gdy z powodu niewiedzy, nieuwagi lub z innych przyczyn nie skorzystałeś z przysługujących ci ulg. Nie dotyczy to jednak ulgi, jaką jest możliwość preferencyjnego, wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub z dzieckiem.
Wynika to stąd, że składając roczne zeznanie podatkowe, deklarujesz chęć rozliczenia się wspólnie lub osobno z małżonkiem lub dzieckiem. Wniosek o wspólne rozliczenie się składasz, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie formularza podatkowego.
Jeśli takiego wniosku nie złożysz do 30 kwietnia, to prawo do wspólnego rozliczenia się z dochodów za rok 2007 utracisz bezpowrotnie. Nie wyklucza to oczywiście złożenia korekty do zeznania podatkowego za miony rok, ale wyłącznie wtedy zostanie ona uznana, kiedy wpłynie do fiskusa przed końcem terminu na rozliczenie się z podatków.

Co zmieni urząd

Urząd skarbowy ma prawo dokonać korekty twojego zeznania podatkowego, jeżeli:
- zawiera ono błędy rachunkowe,
- dokonałeś tzw. oczywistej omyłki, czyli prostego błędu, np. z nieuwagi, przestawiając cyfry, czy zapomniałeś postawić krzyżyk przy odpowiednim okienku,
- wypełniono je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.
UWAGA! Korekta ze strony urzędu jest możliwa, jeżeli zmiana, jaka nastąpiła po rozliczeniu przez fiskusa, nie przekracza tysiąca złotych tytułem podatku. I nie ma przy tym znaczenia, czy o nie twoje należności wobec urzędu skarbowego wzrosną, czy też zmaleją.
Jeżeli kwota jest większa, urząd skarbowy musi wszcząć tzw. postępowanie podatkowe, które zakończy się wydaniem decyzji.


Musisz się zgodzić

Jeśli urząd poprawi twoje zeznanie, musi cię o tym powiadomić. Dlaczego? Bo korekta tylko wtedy ma moc prawną, kiedy ty na nią się zgodzisz.
Jeśli uważasz korektę za niesłuszną, możesz w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o dokonaniu jej przez urzędników wnieść sprzeciw do tego urzędu skarbowego, który dokonał korekty. Musi być on koniecznie na piśmie, sama twoja wizyta w urzędzie nie wystarczy. Jeżeli w tym terminie sprzeciwu nie wniesiesz, korekta dokonana przez urząd nabiera mocy prawnej i jeśli okazało się, że podatek musisz dopłacić, zostaniesz do tego zobowiązany.
Jeżeli mimo twojego sprzeciwu urząd nadal jest przekonany, że zeznanie należy skorygować, wtedy wszczyna postępowanie podatkowe wobec ciebie. Kończy się ono wydaniem decyzji. W ciągu 14 dni od jej otrzymania możesz odwołać się#do izby skarbowej. Tak jak w przypadku wcześniejszego odwołania do urzędu skarbowego, musisz wnieść je na piśmie.


5 lat na poprawki

Chociaż termin rozliczenia się osób fizycznych z fiskusem mija 30 kwietnia, to jednak korektę zeznania podatkowego możesz złożyć również po tym terminie. Masz na to nawet kilka lat.
Jeżeli popełniony błąd zmienił wysokość twojego podatku, korekty powinieneś dokonać jak najszybciej po jego zauważeniu. Jeżeli zawyżyłeś swoje zobowiązania podatkowe, np. nie skorzystałeś z przysługujących ci odliczeń, szybkie złożenie korekty leży w twoim interesie. Im wcześniej jej dokonasz, tym szybciej otrzymasz zwrot nadpłaty.
Poprawiać złożone rozliczenie możesz dopóty, dopóki ciąży na tobie obowiązek podatkowy, czyli przez pięć lat. Datę tę liczy się od końca roku podatkowego, w którym przypada termin płatności. Na przykład jeśli termin wpłacenia podatku mija #30 kwietnia 2008 roku, pięcioletni okres przedawnienia zacznie się liczyć od 31 grudnia 2008 r. Zobowiązanie podatkowe za 2007 r. wygaśnie z 31 grudnia 2013 r. Po tym terminie składanie korekty nie ma już sensu.
Fakt, że korektę deklaracji podatkowej można zrobić nawet w tak odległym terminie, nie zwalnia cię z obowiązku natychmiastowego jej złożenia, gdy tylko zauważysz błąd. Jeśli bowiem najpierw zauważy go fiskus, możesz zostać posądzony o próbę wprowadzenia w błąd organu administracji państwowej lub nawet o oszustwo podatkowe. A za to ostatnie grozi już nie tylko kara pieniężna, ale także więzienie.


Kara za zwłokę

Za sam fakt niezłożenia w wymaganym terminie deklaracji podatkowej, nawet jeśli została ona wzorowo wypełniona, grozi kara grzywny.
W tym roku jej wysokość może wynieść od 112,60 zł do 22 520 zł.
Treść poradnika była konsultowana z Izbą Skarbową w Łodzi

Jeżeli wypełniając PIT, popełniłeś błąd, złóż jak najszybciej korektę


Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 roku#o podatku dochodowym od osób#fizycznych (DzU z 2000 roku, nr 14, poz. 176 ze zmianami)

Pracodawcy nie będą tworzyć nowych miejsc pracy

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3